ปฐมวัย

นางจงกร รมมูลตรี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าปฐมวัย

ดนทิชา เอกสิริธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี