คณะผู้บริหาร

นางจงกร รมมูลตรี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางจงกร รมมูลตรี
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร