คณะผู้บริหาร

นางจงกร รมมูลตรี
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร