ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ต.ค. 63 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
13 ต.ค. 63 ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรตร JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เสื้อเหลือง โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
16 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู
“ด้วยความสำนึกในคุณงามความดีที่คุณครูได้อบรมสั่งสอน ให้ทั้งความรู้และความรักแก่นักเรียนแบบไม่เลือกว่าศิษย์นั้นเป็นใคร มาจากไหน ให้แบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ทุ่งเททั้งแรงกายและแรงใจ หวังเพียงให้ศิษย์เจริญรุ่งเรือง” ทำให้เหล่านักเรียนลูกอนุบาลได้จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยนักเรียนอนุบาลโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่่รัก.. โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครูดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
4. เพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดราชการ ชุดนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
05 ก.ค. 63 ✨ วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ✨

.
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
.
#วันอาสาฬหบูชา
#โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
03 มิ.ย. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เรียนรู้ดู Digital TV Online
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
11 พ.ค. 63 วันพืชมงคล
#วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม 2563