ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..